058-724-7365 info@tama38.org.il

עמלת תיווך על עסקאות נדל"ן בישראל – המדריך המלא

עמלת תיווך על עסקאות נדל"ן בישראל – המדריך המלא
מתווך נדל"ן וקונה פוטנציאלי מסכימים על עמלת תיווך

בניגוד לנהוג בהמון מדינות אחרות שבהן רק המוכר מחויב לשלם את עמלת התיווך של עסקת נדל"ן, בישראל – כל צד בעסקה מחוייב לשלם עמלת תיווך נפרדת.

חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996

בשנת 1996 נחקק חוק זה שנועד להסדיר את תחום תיווך הנדל"ן בישראל ולקבוע כללים ברורים בתחום תיווך במקרקעין וגביית עמלת תיווך עבור ביצוע עסקת נדל"ן.

החוק קובע שאדם שרוצה לעסוק בתיווך מקרקעין חייב לעבור בהצלחה בחינה לקראת קבלת רישיון תיווך במקרקעין, ולהחזיק בידו רשיון בר תוקף שהונפק לו על ידי משרד המשפטים. תקנות החוק קובעות את החובות, ההגבלות ותחומי האחריות של מתווכי דירות בישראל ואת התנאים לזכאותם לדמי תיווך עבור עסקת נדל"ן.

מתווך המחזיק ברישיון לעסוק בתיווך במועד הרלוונטי לעסקה רשאי לייצג את המוכרים אן הרוכשים המתקשרים בעת עסקת נדל"ן או את שניהם במקביל. החוק אוסר על מתווך לעסוק בכל היבט משפטי של עסקת הנדל"ן. ניסוח או עריכת חוזה,זכרון-דברים וכל מסמך משפטי אחר הינם בתחומי אחריותו של עורך דין מורשה בלבד.

עמלת התיווך המקובלת כיום בישראל לגבי מכירת או קניית נכס מקרקעין עומדת על 2% מהמחיר הכולל של העסקה. החוק איננו קובע את גובה דמי התיווך, אך עמלת תיווך בגובה 2% היא השיעור נהוג והמקובל ביותר כיום. כשמדובר בהשכרה או חכירה של נכס מקרקעין, עמלת תיווך מקובלת היא דמי שכירות של חודש אחד במקרה של חתימת הסכם השכרה מחייב למשך שנה.

לכל הסכומים הנ"ל שאותם גובה מתווך לאחר השלמת העסקה וחתימת ההסכם יש להוסיף מע"מ (מס ערך מוסף) כחוק. גובה המע"מ כיום הוא 17% . כלומר, המתווך יגבה תוספת של 17% מס מסכום העמלה שיעברו לממשלת ישראל כנדרש בחוק.

הדרישה למילוי הזמנת שירותי תיווך במקרקעין

אחת מהדרישות המשמעותיות ביותר של "חוק המתווכים" שנחקק בשנת 1996 היא שלילת זכאותו של המתווך לעמלת תיווך עבור שירותיו באם הלקוח לא חתם על טופס הזמנת שירותי תיווך – מדובר במסמך כתוב שחייב לכלול פרטים מסוימים בנוגע לעסקה כפי שהם נקבעו על ידי החוק. אם הלקוח לא חתם על ההזמנה בכתב (שמהווה למעשה סוג של חוזה בין המתווך ללקוח), אז הלקוח אינו מחויב לשלם דמי תיווך.

מתווכי נדל"ן בישראל משתמשים בטופס "הזמנת שירותי תיווך במקרקעין" על מנת לתעד את עזרתם לקונה או למוכר בהשלמת עסקת נדל"ן. מדובר בטופס אחיד המשמש רוכשים, קונים, בעלי דירות שמשכירים את נכסיהם ושוכרים שהשתמשו בשירותיו של המתווך. טופס הזמנת שירותי התיווך חייבת לכלול את הפרטים הבאים: שמות ופרטי המתווך והלקוח, סוג העסקה, תאור הנכס המבוקש או המוצע, מחיר העסקה, והסכום המוסכם בין המתווך ללקוח על גובה עמלת התיווך עבור השלמת העסקה.

אם אתם מעוניינים להשתמש בשירותיו של מתווך נדל"ן על מנת לקנות / להשכיר או לרכוש/ לשכור נכס מסוים, עליכם לצפות לכך שהמתווך יחתים אתכם על טופס "הזמנת שירותי תיווך במקרקעין". מרבית מתווכי הנדל"ן בישראל ידרשו מכם לחתום על הטופס החשוב עוד לפני שהם יראו לכם את הנכס המבוקש או המוצע.

כמה דברים שחשוב שתשימו אליהם לב בעת שאתם חותמים על מסמך "הזמנת שירותי תיווך במקרקעין":

אל תחתמו על המסמך עם כמה מתווכים או סוכנויות תיווך שונות שכן תחויבו בתשלום עמלת תיווך פעמיים אצל שני הסוכנויות.

למרות שגובה דמי התיווך המקובל בישראל עומד על 2% מגובה העסקה, אפשר לסכם על סכום אחר ישירות עם המתווך.

ברגע שאתם חותמים על טופס "הזמנת שירותי תיווך במקרקעין" אתם מתחייבים לשלם את עמלת התיווך למספק שירותי התיווך שהתקשרתם עמו בהתאם לגובה דמי התיווך שנקבע במסמך.

לסיכום במאמר זה סיקרנו את חוק המתווכים במקרקעין והסברנו כיצד להתכונן להוצאות הכרוכות בעת בחירה בשירותים של מתווך נדל”ן. שימו לב, שבהחלט ניתן למצוא דירה אשר נמכרת/מושכרת ללא מתווכים, ובמקרה כזה תחסכו את ההוצאות הכרוכות בשירותיהם, ויתכן ותמצאו דירה טובה לא פחות מההיצע שקיים אצל המתווכים.

דילוג לתוכן