058-724-7365 info@tama38.org.il

התחדשות עירונית בירושלים בשכונות קריית יובל ובקטמונים

התחדשות עירונית בירושלים בשכונות קריית יובל ובקטמונים
התחדשות עירונית בירושלים בשכונות קריית יובל ובקטמונים

אפריקה-ישראל היא הזוכה בפרויקטים להתחדשות עירונית בירושלים. החברה זכתה בפרויקטים שיתקיימו בשכונות קריית יובל ובקטמונים.

אפריקה התחדשות עירונית, חברת בת של אפריקה-ישראל השקעות בע"מ וחברת הבת אפריקה-ישראל מגורים בע"מ הודיעו על ניצחונן במכרז התחדשות העירונית של משרד הבינוי והשיכון לבניית 180 דיור יחידות ברחוב בוליביה בשכונת קריית יובל.

תחת המכרז, החברה תהרוס בניין רכבת ישן ובו 56 דירות שנבנו בשנות ה-60, ותבנה במקומו בניין בן 12-14 קומות  ו-180 דירות חדשות, מתוכן 124 דירות יהיו מיועדות לשיווק לציבור הרחב.

משרד הבינוי והשיכון מעניק לחברה 80,000 ₪ בעבור כל דירה שנהרסה, ובסך הכל 4,500,000 ₪. המענק נקבע על פי קריטריונים מחמירים הנוגעים ליכולת לבצע את הפרויקט בלוח זמנים קצר יחסית. מטרה נוספת היא לצמצם את צפיפות הפרויקט, שכן המענק הוא פיצוי בעבור האפשרות לבנות כמות מעטה יותר של דירות, שמשמען צמצום הרווח הפוטנציאלי. במקרה זה, פחות 8 דירות.

פרויקט נוסף של התחדשות עירונית בירושלים בו זכתה לאחרונה חברת אפריקה התחדשות עירונית בירושלים, הוא של בניית 104 דירות מגורים ברחוב סן מרטין 23-25 בשכונת קטמונים. עד כה החברה קיבלה אישור ראשוני משולב לפרויקט ממנהל התכנון והבנייה המחוזי-מקומי והירושלמי. המענק לפרויקט זה הוא על סך 2,500,000 ₪ וצפיפות הפרויקט תקטן בארבע דירות.

לפי אפריקה התחדשות עירונית, המחירים יעמדו על 20,500 ₪ למ"ר. בקריית יובל, ו-19,000 ₪ למ"ר ברחוב סן מרטין.

ע"פ אפריקה התחדשות עירונית, זהו שיתוף פעולה בין עיריית ירושלים ובין משרד הבינוי והשיכון, שכן העיר זקוקה להתחדשות עירונית כדי לשמור על הצעירים שבה ולהחזיר אנשים שעזבו אותה.

ראש חברת מוריה ירושלים – המנהלה העירונית לפיתוח ולהתחדשות הוסיף "היוזמה הוצגה לצוות ההיגוי בירושלים, ואושרה על ידי הדרג המקצועי והתכנון המחוזי. החברה זכתה במענק של משרד הבינוי והשיכון להפחתת צפיפות הפרויקט ב-5-7%. המטרה טרם הושגה, אך התוכניות מתאימות לתכנית האב לשכונה. החברה מחויבת להגיש תכניות ולפעול בשיתוף עם התכנון המקומי והמחוזי ועמלות הבנייה."

חומרי עזר בתחום התכנון והבניה: קבלני גידור אתרי בנייה בירושלים והסביבה

דילוג לתוכן